وبسایت تخصصی مهندس پزشکی
"مهندس پزشک" دستیار مهندس پزشک
0

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
وبسایت تخصصی مهندس پزشکی
وبسایت تخصصی مهندس پزشکی
خراسان - مشهدمقدس-میدان امام رضا(ع)

واحد مهندسی پزشکی در بیمارستان

واحد مهندسی پزشکی در بیمارستان

واحد مهندسی پزشکی بیمارستان                                                             

تعریف:مجموعه ای است که در سیستم ماتریسی سازمان وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با تجهیزات  و وسایل پزشکی را در راستای تامین ایمنی برای بیماران و پرسنل  و نیز بهره وری بهینه این تجهیزات جهت ارتقاء سه شاخصه کار آیی ،اثر بخشی و رضایتمندی بیماران را برعهده دارد.

هدف

الف) استفاده موثر از تجهیزات  و وسایل پزشکی و بهره گیری بهینه از تمامی قابلیت های آنها

ب) افزایش عمر مفید تجهیزات ، تضمین صحت و دقت عملکرد آنها

ج) کاهش هزینه های نگهداری ،تعمیر ، و زمان از کار افتادگی دستگاه ها

د) تامین ایمنی لازم برای پرسنل و بیماران در ارتباط با تجهیزات و وسایل پزشکی

ه) هدایت بیمارستان به این استفاده از تکنیک ها ، تجهیزات  و وسایل نوین مناسب با نیاز های واقعی و توانایی های مرکز درمانی

۱_آموزش:

توانایی استفاده صحیح و بجا ، بهره گیری موثر از تمامی قابلیت های تجهیزات و وسایل پزشکی ، اجتناب از سوء استفاده و خطرات آنها ، رعایت اصول نگهداری روزمره جهت افزایش عمر مفید تجهیزات و تهیه گزارش های مربوطه ،منوط به آموزش کامل و صحیح کتربران و نیز پاسخگویی مداوم به شبهات و سوالات آنان می باشد. همچنین این آموزش ها موجب کاهش افت عملکرد واحدهای مرکز درمانی هنگام تعویض پرسنل با نظرات جدید می گردد.

۲_تامین مدیریت نصب و تعمیر:

دستگاه ها و لوازم پزشکی جهت تشخیص و درمان در ارتباط مستقیم با بیماران و پرسنل می بایست اقدامات امنیتی جهت حفاظت افراد از عوارض مربوطه و همچنین هنگام بروز خرابی ها نظیز تشعشعات ،جریان های نشتی ، ضربات ، آتش سوزی  و…برتبر روش های استاندارد و توصیه شده بعمل می آید.

۳_مدیریت چرخه نصب و تعمیر:

نظارت بر تحویل و نصب و راه اندازی صحیح تجهیزات و لوازم ، قرارداد های خدمات  پس  از فروش ف اولویت بندی و پیگیری تعمیرات ، فاکتور های هزینه تعمیرات ، مراحل و کیفیت و چگونگی تعمیر که عمدتا از سوی شرکت ها انجام می گردد ، می بایست به منظور کاهش زمان از کار افتادگی دستگاه ، کاهش هزینه تعمیرات  و عدم نیاز به تعمیرات مکرر صورت پذیرد.

لازم به ذکر است با توجه به تنوع و پیچدگی دستگاه ها و لوازم پزشکی که در حوزه های مختلف بکار گرفته می شود و از آنجا که امر تعمیر علاوه بر تخصص ، نیازمند آموزش و داشتن ابزار لازمو قطعات یدکی مربوطه می باشد و نیز بعضا بهانه جویی شرکت ها جهت رفع مسئولیت تعمیرات و یا بزرگنمایی مشکلات و در نتیجه افزایش هزینههای تعمیراتی ، اقدام مستقیم از سوی کارکنان واحد مهندسی پزشکی جهت تعمیر جز در موارد خاص و جزیی و دستگاه های ساده توصیه نمی گردد.

۴_نظارت بر انبار طبی و انبار اسقاط :

همان اندازه که تجهیزات و لوازم پزشکی در تشخیص و درمان اهمیت و حساسیت دارد ، رعایت شرایط نگهداری و انبار تجهیزات و انبار تجهیزات و لوازم پزشکی و قطعات آنها نیز از اهمیت و حساسیت برخوردار است. از طرفی اهمیت بنامه ریزی جهت تامین به موقع قطعات و لوازم پزشکی مورد مصرف در بیمارستان نیازی به توضیح ندارد. بعلاوه نظارت بر نحوه اعلام اسقاطی تجهیزات پرشکی ، بکار گیری قطعات سالم موجود در دستگاه اسقاطی جهت راه اندازی سایر دستگاه ها و نیز در صورت امکان تعمیر و راه اندازی دستگاه هایی که به غلط اسقاط اعلام گردیده اند ، در کاهش هزینه های مرکز درمانی می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.

۵_مدیریت  نگهداری و عملکرد دستگاه:

نگهداری پیشگیرانه(preventive maintenance)یا به اختصار pm به مجموعه عملیات و بازرسی هایی گفته می شود که برای جلوگیری از خراب ی ناگهانی و افزایش عمر مفید  دستگاه به صورت دوره ای صورت می پذیرد. در این راستا برنامه ریزی و تهیه روال های لازم و فرم های مربوط به هر دستگاه با توجه به توصیه ها و نکات اعلام شده از طرفی بررسی صحت عملکرد و دقت پارامتر های خروجی تجهیزات در تشخیص و عملیات درمانی کادر پزشکی نقش تعیین کننده ای دارد. برای اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات و کالیبره نمودن آنها، می بایست آزمون هایی به شکل دوره ای و ب استفاده از ابزار های ویژه کالیبرتسیون بر روی دستگاه انجام پذیرفته و خطاهای موجود تصحیح گردد.

۶_کارشناسی مشاوره خرید تجهیزات و وسایل پزشکی:

نیاز به دقت نظر در خصوص پارامتر های ذیل جهت خریدتجهیزات ووسایل پزشکی برای مرکزدرمانی،واحدمهندسی پزشکی رابه عنوان یک عضوموثردرکمیته خریدمطرح می نماید:

-شناسایی پارامترها وعملکردهای موردنیاز مرکزدرمانی براساس میزان ونوع مراجعین وانتظارات کادرپزشکی وبراین اساس شناسایی دستگاه هایی ک واجد این پارامترهاوعملکردهامی باشند.

-مسائل لازم برای سرئیس و نگه داری،وضعیت سویس داخل کشور و تامین قطعات یدکی

-کسب اطلاعات فنی لازم در خصوص عملکرددسنگاه درسایرمراکزدرمانی داخلی و خارجی

-آنالیزصحت وسقم ادعاهای مطرح شده ازسوی فروشنده دستگاه

-تعیین اطلاعات لازم وتعهدات فنی ک ازسوی فروشنده می بایست باتوجه به نوع دستگاه دراختیارقرارگیرد.

-کنترل دستگاه های خریداری شده پروفرم های مربوطه واطمینان ازوجود تائیدیه های حاصل ازانجام تست های پذیرش یاACCEPTANCE TEST

۷-کارشناسی اقتصادی تجهیزات پزشکی:

بیمارستان ازیک طرف به عنوان مرکزی که هزینه هاودرامدهایی داشته می بایست برنامه ریزی جهت ایجاد تعادل و کسب سودبیشتردرآن صورت پذیردوازطرفی به لحاظ ارتباطی که باجان و سلامتی انسان هاداشته ویکی ازمهمترین وبدوی ترین نیازهای بشری راتامین می نماید،ازمنظراقتصادی به عنوان یک بنگاه اقتصادی خاص که طراحی فرایند هاوتصمیم گیری درآن تابع شرایط و محدودیت هایی است،مدنظربوده ودراین راستاواحد مهندسی پزشکی وظیفه داردباهمکاری واحدهای امورمالی،انبار،حسابداری صنعتی،شاخصه های تخصصی رادرحوضه تجهیزات ووسایل پزشکی کارشناسی وجهت تصمیم گیری به مبادی ذیربط ارائه نماید.

۸ـنظارت براجرای استانداردهای فضاهای درمانی درخصئص تجهیزات پزشکی:

تشخیص و اجرای بهینه استانداردهای فضاهای درمانی باتوجه به فرایندهای درمانی دربیمارستان نظیرمحل قرارگرفتن تجهیزات ووسایل،نحوه ارتباط بخش هاوحوضه های مختلف به یکدیگرونحوه دسترسی به تجهیزاتی که استفاده ازانهامیان چندبخش مشترک است و…ازاموری است که می تواندیک مرکز دزمانی رادرانجام بهینه وظایف خود به ویژه درزمان های حیاتی (Golden Time)یاری رساند.

همچنین دربعضی قسمت های درنظرنگرفتن شرایط فیزیکی و امکانات لازم هم می تئاندباعث اسیب رساندن به دستگاه شودوهم اینکه ممکن است عوارض جبران ناپذیری برای پرسنل وبیماران بخش مربوطه ویابخش های مجاورداشته باشد.

۹-مستندسازی ونگهداری اطلاعات:

مستندسازی ونگهداری اظلاعات مربوط به انجام بندی های قبل جهت حفظ سوابق وطبقه بندی انها برای دسترسی سریع و به موقع به این اطلاعات نظیرشناسنامه های تجهیزات ووسایل پزشکی،سوابق تعمیراتی،عملکردی،PMوکالیبراسیون هرکدام،سوابق اموزشی پرسنل،کاتالوگ ها،دستورالعمل ها،فیلم ها اسلایدهاوکتب مرجع مربوط به تجهیزات،اقدامات امنیتی و سایرمواردمربوط به فعالیت های واحد به لحاظ مراجعات بندی جهت تصمیم گیری های اتی و تهیه گزارش عای مدئن خواسته شده،اهمیت زیادی داشته و می بایست به بهترین وجه صورت پذیرد.توصیه می گردددراین خصوص استانداردخاصی ازسوی وزارت بهداشت و درمان تهیه وجهت یکسان سازی به سراسرکشورابلاغ گردد.

شرح وظایف:

۱_مدیریت واحد

۲_برنامه ریزی جهت بازدیددوره ای ازکلیه بخش های بیمارستان.

۳_جمع اوری وثبت اطلاعات مربوط به شناسنامه تجهیزات پزشکی

۴_پیگیری و انجام امور مربوط به مهندسی پزشکی در زمینه حاکمیت بالینی

۵_مستند سازی و تجزیه و تحلیل تعمرات پزشکی وتنظیم گزارشات مربوطه

۶_نیاز سنجی آموزش در زمینه نگهداشت تجهیزات پزشکی

۷_تهیه دستورالعمل های نگهداری اثر بخس و بهینه تجهیزات پزشکی

۸_تهیه دستوالعمل های نگهداری پیشگیرنع و نظارت بر آنها

۹_ارزیابی و نظارت بر خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی

۱۰_نظارت بر نصب راه اندازی تجهیزات پزشکی

۱۱_تعیین روند  فاکتورهای خدمات پس از فروس و نظارت بر آن

۱۲_نظارت بر قراداد های خدمات پس از فروش

۱۳_نظارت برنقل و انتقال تجهیزات پزشکی

۱۴_نظارت بر ارتقاء و به روز رسانی تجهیات پزشکی

۱۵_پیشنهاد بودجه نگهداشت تجهیزات پزشکی مرکز

۱۶_کنترل و نظارت بر ورود و خرج تجهیزات پزشکی مرکز

۱۷_نظارت و تایید کلیه فاکتور های تجهیزات پزشکی سزمایه ای (اعم از خرید، نگهداری، کالیبراسیون و تعمیر)

۱۸_عضویت و حضور فعال در کمیته تجهیزات پزشکی بیمارستان

۱۹_ارائه گزارش عملکرد یکساله “اسفند ماخ هر سال”به اداره تجهیزات پزشکی از طریق مدیریت مرکز

۲۰_جمع بندی و اولویت بندی نیاز های تجهیزات پزشکی بیمارستان بر اساس سطح بندی و رسالت تعریف شده بیمارستان از طریق دانشگاه و انعکاس به اداره تجهیزات پزشکی در ابتدای هرسال و یا برحسب مورد

۲۱_نظارت بر بهره برداری مناسب از تتجهیزات پزشکی به ویژه در خصوص اقدام که دارای تاریخ انقضاء هستمند و کنترل شرایط نگهداری اقلام خاص که نیازبه شرایط ویژه دارند.

۲۲_ارتباط مستمر با اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه به صورت مستقیم و همچنین اخذ آخرین بخش نامه، ابلاغیه و اخبار حوزه تجهیزات پزشکی از سایت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع (WWW.IMED.IR) و اجرای آنها.

۲۳_تامین ابزار، تجهیزات و اطلاعات اولیه مود نیاز جهت امکان انجام بررسی، آزمایشها، تعمیرات و اقدامات اولیه ای که احتمالا در شرایط خاص نیاز به نجام آنها ضرورت پیدا می کند و به سادگی قابل برطرف شدن هستند

۲۴_حفظ و تکمیل سوابق فنی دستگاههای در حال بهره برداری در مرکز

۲۵_طراحی و تهیه فرمهای مورد نیاز

۲۶_برنامه ریزی مکانیزه کردن سیستم مدیریت جامع تجهیزات پزشکی و ایجاد شناسنامه الکترونیک

۲۷_برنامه ریزی برای انجام فرایند هایPM ،کنترل کیفی،کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و نظارت بر چگونگی اجرای آنها.

۲۸_برنامه آموزشی کتربری تجهیزات پزشکی در مرکز و تهیه دستورالعمل های کاربری حسب نیاز

۲۹_ایجاد و به روز رسانی کتابخانه تخصصی تجهیزات پزشکی اعم از کاتالوگ، کتب، مجلات و اسناد فنی

۳۰_کنترل و نظارت بر کلیه خرید های مواد  و تجهیزات پزشکی

۳۱_حضور در نمایشگاه های تخصصی و سمینار های علمی مرتبط

۳۲_انجام وظایف و امور محوله تحت نظارت مدیر بیمارستان

استانداردهای تجهیزات پزشکی

استاندارهای تجهیزات پزشکی تجهیزات پزشکی طیف وسیعی از ابزار آلات، از یک گوشی ساده پزشکی تا پیچیده­ترین تجهیزات تصویربرداری و یا کاشتنی­های درون بدن، را

ادامه مطلب »

استاندارد های اتاق عمل

استاندارد های اتاق عمل جراحی ، شرایط مطلوب برای جراحی موفق و کارآمد ساختمان اتاق عمل : هدف اصلی در طراحی ساختمان اتاق عمل افزایش

ادامه مطلب »

گازهای طبی

گازهایی که طبق استانداردهای پزشکی برای بیهوشی و درمان بیماران و یا تشخیص بیماری­ها، تولید و بسته بندی می­شوند، گازهای طبی نام دارند. گازهای طبی

ادامه مطلب »

مهندس پزشک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما